PRODUCT

BRAND

PRODUCT
CATEGORIES

 • ตัวเปลี่ยนไส้ศรวาว์ล พร้อมตัวบล็อคน้ำยา สำหรับน้ำยา R22
  1. อุปกรณ์เปลี่ยนไส้ศรวาว์ลในระบบ โดยไม่ต้องปล่อยน้ำยาทิ้ง
  TA230GB
 • ตัวเปลี่ยนไส้ศรวาว์ล พร้อมตัวบล็อคน้ำยา สำหรับน้ำยา R32
  1. อุปกรณ์เปลี่ยนไส้ศรวาว์ลในระบบ โดยไม่ต้องปล่อยน้ำยาทิ้ง
  TA230GA
 • Refrigeration Cycle Cleaners (4.0L...
  Used to clean the existing pipes and...
  TA353-400W
 • เซฟตี้วาว์ล สำหรับน้ำยา R407C,R404A,R507A,R134a
  1. อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดนมือผู้ใข้งาน 2. ข้อต่อ ¼ ทั้งตัวผู้...
  TA166YA
 • เซฟตี้วาว์ล สำหรับน้ำยาR32,R410
  1. อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดนมือผู้ใข้งาน 2. ข้อต่อ 5/16 ทั้งตัวผู้...
  TA166ZA
 • เซฟตี้วาว์ล สำหรับน้ำยา R22,R12,R502
  1. อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดนมือผู้ใข้งาน 2. ข้อต่อ ¼ ทั้งตัวผู้...
  TA166XA

PRODUCT
CATEGORIES

PRODUCT

BRAND